Oferta

OFERUJĘ POMOC W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ ŻYCIA, ZDROWIA, MIENIA LUB ŚRODOWISKA PRZED POŻAREM, KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB INNYM MIEJSCOWYM ZAGROŻENIEM W ZAKRESIE:

 1. ZAPOBIEGANA POWSTAWANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA.
 2. ORGANIAZACJI SIŁ I ŚRODKÓW DO ZWALCZANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA.
 3. PRZYGOTOWANIA OBIEKTÓW DO PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI I PROWADZENIU DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH.
 4. PRZESTRZEGANIA PRZECIWPOŻAROWYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH.
 5. WYPOSAŻENIA BUDYNKÓW, OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB TERENÓW W WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE.

Oferta szczegółowa

 1. Sprzedaż oraz serwis gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie w tym:
  • Wyposażanie obiektów w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy – gaśnice, węże hydrantowe, szafki hydrantowe, prądownice, zawory, agregaty proszkowe, śniegowe, koce gaśnicze, worki ewakuacyjne itp.,
  • Konserwacja, serwis, legalizacja i naprawa sprzętu p.poż. (gaśnice, agregaty gaśnicze). Do wykonywania przeglądów konserwacji, napraw i remontów gaśnic posiadam uprawnienia tj. kurs konserwatora sprzętu gaśniczego, autoryzację firmy GAZ-TECH Sp. z o. o. oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe,
  • Klasyfikacja do złomowania gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych nie nadających się do dalszego użytkowania.
  • Sprzedaż dostarczenie oraz montaż zgodnie z wymogami PN znaków ewakuacyjnych, bezpieczeństwa i technicznych środków ochrony przeciwpożarowej.
  • Przygotowanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.
 2. Opracowanie dokumentacji zapewniającej osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym w terenie, bezpieczeństwo i możliwości ewakuacji (Plany Ewakuacji).
 3. Przygotowanie budynków, obiektów budowlanych lub terenów do prowadzenia akcji ratowniczej.
 4. Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi:
  • Szkolenia wstępne
  • Szkolenia okresowe
 5. Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
  Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r (Dz.U.nr 109, poz.719).
 6. Montaż kompleksowych systemów rozwiązań przeznaczonych do biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie, polegające na zabezpieczeniu przed działaniem ognia przejść instalacyjnych przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego (kabli i wiązek kabli, przewodów elektrycznych oraz rur z materiałów palnych i niepalnych). Do zabezpieczeń stosowane są: kołnierze, opaski, maty oraz masy produkcji: CARBOLINE, ROCKWOOL, ALFASEAL, HILTI i innych.